سوپر استارتر

سوپر استارتر

فاقد هرگونه آنتی بیوتیک و ضد کوکسیدیوز و هورمون

مواد اولیه

ذرت . کنجاله سـویا . گلوتن . روغن گیاهی . انواع اسید های آمینه  کربنات کلسیم یا صدف معدنی . دی و مـونو کلسیم فسفات . مولتی آنزیم ها . پروبیوتیک پره بیوتیک نمک . آنزیم فیتاز . مواد افزودنی مجاز

پروتئین% 20.5-21.5
انرژیKg/Kcal 2,800
کلسیم% 1
فسفر(قابل دسترس)% 0
سدیم% 0
لیزین(قابل هضم)% 1
متیونین + سیستئین(قابل هضم)% 1
ترئونین(قابل هضم)% 1
لینولئیک اسید% 2
فیبر% 4
صرفا جهت مصرف طیور از 6 تا 11 روز