پایانی

پایانی

فاقد هرگونه آنتی بیوتیک و ضد کوکسیدیوز و هورمون

مواد اولیه

ذرت . کنجاله سـویا . گلوتن . روغن گیاهی . انواع اسید های آمینه  کربنات کلسیم یا صدف معدنی . دی و مـونو کلسیم فسفات . مولتی آنزیم ها . پروبیوتیک پره بیوتیک نمک . آنزیم فیتاز . مواد افزودنی مجاز

پروتئین% 16.7-17.5
انرژیKg/Kcal 3,030
کلسیم% 1
فسفر(قابل دسترس)% 0
سدیم% 0
لیزین(قابل هضم)% 1
متیونین + سیستئین(قابل هضم)% 1
ترئونین(قابل هضم)% 1
لینولئیک اسید% 2
فیبر% 4
از سن 37 تا کشتار با توجه به سلیقه مرغدار مورد استفاده قرار می گیرد