افتخارات

شرکت زرین دانه سنقر در سال 1393 موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت 2008- 9001 ISO از شرکت نوبل سرت آلمان گردیده است که این خود تنها نمونه ای از تلاشهای شرکت برای دستیابی به کیفیت در محصولات و خدمات ارائه شده می باشد. 

باشـــد تــا همگــــی مــایــــه افتخــــار ایــــرانی آبـــاد، آزاد و ســـربلــــند بــاشیــم.